TakmynanAnye

Koprak oka
 • Önümler

  Ösüş ýörelgesi hökmünde hilini birinji derejeli we bitewilik hökmünde kabul edýäris.Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji we ösen enjamlary bar.

HabarlarweWakalar

Hemmesini gormek
 • Näme üçin suw geçirmeýän guradyjy ulanmaly?

  Näme üçin suw geçirmeýän guradyjy ulanmaly?

  Suw geçirmeýän guradyjy (ýüzmek parka) ulanmagyň köp sebäpleri bar, ýöne olaryň arasynda esasy zat, eşik çalşylanda getirýän amatlylygy, çygly ýa-da hapa eşikler bilen arassa eşikleriň arasynda geçmäge kömek edýär.Şahsy durmuş hakda alada etmeli däl wagtyňyz az wagt sarp ediň we ...
 • Gurak ýüzmek üçin parka näme?

  Gurak ýüzmek üçin parka näme?

  Gurak ýüzýän parka, geýimleriň üstünde geýilýän eşik.Adatça ululykdaky palta meňzeýär we dürli matalarda we stillerde bolýar.Goltuklar, adatça, aňsat geýinmek we geýinmek üçin goluň aňsatlyk bilen salynmagyna ýeterlikdir.Aslynda w ...